Sakramentai

Sakramentai yra Kristaus palikti šventi ženklai, per kuriuos gerasis Dievas mums teikia savo malones. Kristus įsteigė (paliko) septynis  sakramentus:

1. Krikštą,
2. Sutvirtinimą,
3. Eucharistiją,
4. At­gailą,
5. Ligonių patepimą,
6. Kunigystę,
7. Santuoką.

Kalbos pasirinkimas »